KLASYFIKACJA OBCIĄŻENIA PSYCHICZNEGO

Próba klasyfikacji obciążeń psychicznych nie jest łatwa ze względu na trudność dobrania jednolitej za­sady tej klasyfikacji. Analiza czynników obciążających współczesnego człowieka wskazuje, że można do nich zaliczyć takie bodźce, jak np. hałas, wibracje, pro­mieniowanie jonizujące, mikrofale, dużą liczbę dopły­wających informacji. Obok pojedynczych bodźców ob­ciążeniem psychicznym są mniej lub bardziej skom­plikowane sytuacje. Przez sytuację psychologia rozu­mie złożony, całościowy układ różnych bodźców obej­mujących przedmioty, ludzi, zjawiska.Obciążeniem może być nie tylko nadmiar napływa­jących informacji z otoczenia, ale konieczność ich ode­brania, przetwarzania i podejmowania decyzji (np. w warunkach operatora), • ograniczony dopływ bodźców w sytuacji trudnej, brak informacji w sytuacji zagrożenią, tłok w przeciążonych środkach komunikacji, od­osobnienie operatora w kabinie dźwigu lub samolotu