PRZEGLĄD RODZAJÓW

Powyższy przegląd niektórych tylko rodzajów ob­ciążenia psychicznego współczesnego człowieka wskaz- zuje, że różne są ich źródła. Uwagę zwracają podsta­wowe źródła obciążenia, to jest środowisko otaczające człowieka i jego własna aktywność. Obok klasyfikacji obciążeń na podstawie ich źródeł, można także klasyfikować bodźce z punktu widzenia ich jakości lub intensywności. Szeregując bodźce wg ich intensywności w linii ciągłej wyróżnia­my normalne, uciążliwe, zakłócające i zagrażające. Bodziec normalny oddziałuje na psychikę, ale nie wy­wołuje -zaburzeń. Uciążliwe bodźce np. stały szum po­jazdów, głośna muzyka tranzystorów, kolejki w skle­pach mogą wywoływać negatywne reakcje emocjonal­ne.