SILNIEJSZE BODŹCE

Silniejsze bodźce zakłócające — np. bezsenna noc z powodu hałasów na ulicy, konflikt ze zwierzchnikiem, wiadomość o nowej próbie podziemnej eksplozji bomby atomowej — mogą wpływać dezorganizująco na funkcjonowanie człowieka. Innym czynnikiem zakłócającym czynności człowie­ka może być stojąca przed pracownikiem konieczność przełamania pewnej bariery sprawności psychicznej, szczególnie poznawczej, w związku z postępem tech­niki. Również sukcesy nauki mogą stać się obciąże­niem, przynosząc komplikacje w sferze odczucia rze­czywistości, konieczność zmiany poglądów, utrwalo­nych postaw, niepokój rodzący się pod wpływem in­formacji o nieograniczonych możliwościach techniki i nauki.