ZALICZANE DO OBCIĄŻENIA

Do obciążenia zaliczymy również sytuacje konflik­towe i frustracyjne. Sytuacje konfliktowe, które polegają na równoczesnym występowaniu trudnych do pogodzenia dążeń, mogą być wynikiem szybkiego tempa życia w dużych skupiskach miejskich, w dużym stłoczeniu ludzi o różnych potrzebach, postawach społecznych i osobowości.Sytuacje frustracyjne polegające na uda­remnieniu dążeń, które natrafiają na pewne przeszko­dy i pozbawiają człowieka możliwości zaspokojenia potrzeb psychologicznych — to częsta przyczyna ob­ciążeń współczesnego człowieka. Sytuacje te wywo­łują stany frustracji, które mogą się charakteryzować wzrostem napięcia emocjonalnego, niezadowoleniem, rozczarowaniem, poczuciem zawodu, przygnębieniem.