ANALIZA PSYCHOLOGICZNA

Przykładem tego, że obciążenie należy również roz­patrywać z punktu widzenia znaczenia, jakie dla człowieka ma dana sytuacja lub bodziec, są zjawiska obserwowane w pracy. Człowiek wykazujący silną po­trzebę uznania i osiągnięć nie uważa za obciążenie nad­miernych wysiłków związanych z zadaniami zawodo­wymi. Oczekuje on bowiem, że wysiłek przyniesie mu korzyści w postaci awansu, podwyższenia premii, uzna­nia przełożonych. Im wyraźniejsze oczekiwanie na re­zultat — tym silniejsza motywacja i większa odpor­ność na obciążenie psychiczne związane z pracą dającą satysfakcję. Również analizy psychologiczne wykazują, że ta sama sytuacja przy tym samym wysiłku psychicznym może wywołać odmienne reakcje u różnych osób, za­leżnie z jednej strony od ich właściwości, a z drugiej od ustosunkowania do sytuacji (emocje i motywacja).