DUŻE SKUPISKA

Duże skupiska miejskie dostarczają ludziom “różnorodnych bodźców, z jakimi nie styka się miesz­kaniec wsi. Ułatwione przekazywanie informacji przy­spiesza rozwój intelektualny, zmienia postawy, dąże­nia, potrzebyTWiększa swoboda osobista w życiu miej­skim ‘ze względu na jego większą anonimowość, mniej­sze kontakty sąsiedzkie niż w małych skupiskach mie­szkańców, jednocześnie silniejsze powiązania powsta­jące przez miejsce pracy to niektóre ze zmian, związa­nych ze współczesną cywilizacją.Dalsze charakterystyczne zmiany w życiu człowieka we współczesnej cywilizacji dotyczą jego pracy^ Zmniejszyła się wydatnie liczba zawodów, które wy­magają ciężkiej pracy fizycznej. Nastąpiło obniżenie wymagań w zakresie wysiłku fizycznego, który zuży­wał dużo energii człowieka. Przyczyniła się do tego mechanizacja i automatyzacja, zastosowa­ne niemal we wszystkich dziedzinach produkcji, jak na przykład w górnictwie, hutnictwie, budownictwie, transporcie, rolnictwie, leśnictwie.