Badania wpływu leków wspomagających pamięć na zwierzętach

Interpretacja wyników doświadczeń z wpływem leków na wykonywanie wyuczonych zachowań nie jest prosta. Stwierdzenie, iż lek poprawia wykonanie zadania działając rzeczywiście na pamięć i uczenie, a nie na inne czynniki, może być wypowiedziane dopiero po eliminacji innych możliwości, a nie na podstawie badań bezpośrednich. Tak więc stwierdzenie, że lek działa rzeczywiście na procesy pamięciowe jest stwierdzeniem przez wykluczenie, a zatem nigdy nie może być uznane za ostatecznie pewne. W testach na zwierzętach normalnych zasadniczym pytaniem jest, co właściwie w nich badamy: wykonywanie zadania {performance) czy uczenie się (le aming). Wypracowano pewne podejścia metodyczne, które eliminują część niejasności. Tak np. jeżeli lek podajemy bezpośrednio po, a nie przed treningiem, możemy wyeliminować możliwość, że lek ułatwiał percepowanie bodźców. Jeżeli nawet ustalimy, że lek działa na właściwy proces uczenia się, to pozostaje pytanie, na które stadium tego procesu: nabywanie informacji, ich konsolidację, utrzymanie w magazynach pamięci czy wyciąganie z tych magazynów. Pamięć czy uczenie badamy zwykle w ten sposób, że zwierzę poddajemy najpierw ćwiczeniu, np. ucząc je, że samowolne opuszczenie danej części klatki, lub niewykonanie określonej czynności na sygnał (zazwyczaj świetlny lub dźwiękowy), pociąga za sobą karę. Ten okres nazywamy sesją treningową. Takich sesji treningowych może być kilka, zwykle bowiem dąży się do tego, aby zwierzę osiągnęło pewien poziom wykonywania zadania. Po treningu następuje sesja sprawdzająca, w której badamy, jak zwierzę się zachowuje, nawet jeżeli nie stosujemy kary za niewłaściwe wykonanie zadania. Stosując różne schematy podania leku, w różnych czasach w stosunku do prób treningowych i sprawdzających wyuczenie zadania, można rozwiać pewne niejasności. Lek można podawać na długi czas rzędu tygodni przed rozpoczęciem treningu, aby zbadać jak wpływa on na rozwój uczenia się lub czy jego wpływ utrzymuje się długo. Można też badać wpływ leków na sam proces nabywania odruchu leżącego u podstaw uczenia się, i wówczas podaje się lek bezpośrednio (na minuty lub godziny przed treningiem).