WPŁYW CYWILIZACJI

Wpływ współczesnej cywilizacji na- człowieka inte­resuje coraz szersze grono specjalistów, którzy anali­zują ten problem w rozmaitych płaszczyznach. Naj­większe zainteresowanie budzi wpływ postępu nauko­wo-technicznego. Postęp ten dokonujący się na na­
szych oczach otworzył epokę dobrobytu, uwolnił czło­wieka od różnych trudności, niewygód, zagrożeń i dla­tego przyjmuje się, że jest rzeczą prawidłową opłaca­nie go nie zawsze korzystnymi dla człowieka zmia­nami, utratą lub ograniczeniem niektórych wartości istotnych dla jego fizycznej, a szczególnie duchowej egzystencji.