POJĘCIE CYWILIZACJI

Mimo że pojęcie cywilizacji jest pojęciem szero­kim, jednak najczęściej kojarzy się nam dziś z roz­wojem nauki i techniki. Przyjmuje się, że im wyższy jest aktualny poziom techniki, tym szyb­ciej postępuje rozwój cywilizacji. Wynika to z faktu, że wynalazek dziś istniejący ułatwia dokonywanie na­stępnych, a każde udoskonalenie — umożliwia dalsze.Prze­kształcanie się środowiska fizycznego i kulturowego, nowe środki łączności i komunikacji zmniejszyły od­ległości między mieszkańcami różnych kontynentów, państw, miast i wsi, powszechnie możliwy stał się wgląd w różne sprawy dziejące się na świecie, w różne dziedziny życia współczesnego, realne stało się rozsze­rzenie sfery poznawczej człowieka niemal do całego świata. Dzięki telewizji wkraczającej we wszystkie dziedziny życia, do każdego prawie mieszkania, zasięg naszego bezpośredniego poznania rozszerzył się aż do przestrzeni kosmicznej i innych planet.