UKŁAD GENETYCZNY

To pozwala przypuszczać, że układ gene­tyczny komórki, obok cech właściwych dla danego ga­tunku i osobnika, zawiera informacje nabyte za pomo­cą zmysłów i zakodowane w pamięci i że informacje te można, jak opisano wyżej, przenosić. Czyżby czło­wiek pierwotny — kanibal pożerający mózg wodza, czy serce dzielnego wojownika — przeczuwał to intui­cyjnie? Obok ujawnionych możliwości rozwijania inteligen­cji i kształcenia pamięci za pomocą przenoszenia sub­stancji chemicznych z jednego organizmu do drugiego, być może pewną rolę w dalszych losach ludności ode­grają inne odkrycia, dotyczące zmiany psychiki i oso­bowości człowieka. Dziś szeroko są już wprowadzone badania nad możliwością kierowania zachowaniem się zwierząt.