UJĘCIE PSYCHIKI

Biorąc pod uwagę reakcje, jakie wywołuje stress jako czynnik obiektywny, wyróżnia się dwa jego rodzaje, a mianowicie obciążenie i przeciążenie. Obciążę- niem określa się takie nasilenie stressu, przy którym człowiek może funkcjonować bez wyraźnych zakłó­ceń. Przez przeciążenie rozumie się takie jego natężenie, które wywołuje wyraźne zaburzenia. Prze­ciążenia T. Tomaszewski (1969) określa , jako sytuacje trudne, w których człowiek staje przed zadaniem na granicy własnych sił fizycznych lub psychicznych. Psychika ujmowana jako system regulujący czynno­ści człowieka może optymalnie funkcjonować jedynie w określonych warunkach, nie utrudniających lub nie zakłócających jego aktywności.