TRUDNE SYTUACJE

Najczęstsze podejście do stressu w psychologii spro­wadza się do dwóch ostatnich koncepcji. Rozumienie stressu jako zespołu czynników wywołujących określo­ne zmiany w psychice zbliża się do pojęcia tzw. trud­nych sytuacji..Trudne sytuacje charakteryzuje brak wza­jemnego dostosowania warunków zewnętrznych, po­trzeb człowieka i jego czynności (T. Tomaszewski, 1969).Szeroki przegląd zagadnień związanych ze stressem daje J. Reykowski (1966), który przez stress psycholo­giczny rozumie przede wszystkim czynniki stanowiące zagrożenie i zakłócenie toku aktywności i obciążające system regulacji człowieka. Za podstawę uznania bodź­ca jako czynnika stressowego autor ten przyjmuje sto­sunek bodźca do człowieka. Według tej koncepcji hałas nie jest bodźcem stressowym dla człowieka głuchego, a izolacja społeczna nie jest sytuacją stressową dla czło­wieka szukającego samotności.