NA CAŁYM ŚWIECIE

W   związku z tym na całym świecie jest obecnie dyskuto­wany problem: przygotowanie specjalistyczne — czy uniwersalne. Z jednej strony rozwój elektroniki, tech­nologii produkcji, automatyzacji, rozwój prac kon­strukcyjnych i twórczych wymaga od pracownika wy­sokich kwalifikacji specjalistycznych umożliwiających myślenie techniczne, rozumienie struktury maszyn, znaczenia operacji procesu produkcyjnego. Z drugiej strony, wobec przewidywania, że już w najbliższych 20—25 latach co czwarty człowiek będzie wykonywał nowy zawód, którego dziś jeszcze nie ma — trudno przewidywać, jaki kierunek i zakres ma mieć kształ­cenie nowych specjalistów.Wraz z innymi zmianami zmieniło się również usto­sunkowanie człowieka do zawodu.